Rabu, 15 Desember 2010

Bacaan dzikir dan do'a setelah sholat

BACAAN DO'A SESUDAH SHOLAT

Bacaan Lima

1. Syahadat (Asyhadu An Laa Ilaaha Illallaah, Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasuulullaah
2.Ta’audz (A’uudzu Billaahi Minasy-Syaithaanir-Rajiim)
3.Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Roji’un
4.Laa Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billaahil-‘Aliyyil-Azhiim
5.Allaahu Akbar, 3x

Do’a lengkap sesudah Sholat

Syahadat

Ta'audz + Al-Fatihah

Astaghfirullaahal-‘Azhiim, Alladzii Laa Ilaaha Illaa Huwal-Hayyul-Qayyuum, Wa Atuubu Ilaiih,3x

Laa Ilaaha Illallaahu Wahdahuu Laa Syariikalahu, Lahul Mulku, Wa Lahul-Hamdu Yuhyii Wa

Yumiitu Wa Huwa ‘Alaa Kulli Syai’in Qadiir, 3x

Subhanal Malikil Ma'budi, Subhanal Malikil Maujudi, Subhanal Malikil Hayyil Lazi, Laa YanamuWala Yamuttu, Wala Yafuutu Abadan Subhun Qudusun Rabbunaa Wa Rabbul MalaikatiWarruuh, Subhanallahi Walhamdulillahi Walaa Ilaaha Illallaahu Wallaahu Akbar

Wa Laa Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billaahil-‘Aliyyil-Azhiim

Takbir lengkap:

Allaahu Akbar, 3x, Laa Ilaaha Illallaahu Wallaahu Akbar, Allaahu Akbar Walillahilhamdu,Allaahu Akbar Kabiiraw Wal-Hamdu Lillaahi Katsiiraw Wa Subhaanallaahi Bukrataw WaAshiilaa. Laa Ilaaha Illallaahu Walaa Na'budu Illaa Iyyahu Mukhlishiina Lahuddiinna WalauKarihal Kaafirun, Laa Ilaaha Illallaahu Wahdahu, Shadaqa Wa'dahu Wanashara 'AbdahuWa-A'azzajundahu Wahazamal Ahzaaba Wahdahu, Laa Ilaaha Illallaahu Wallaahu Akbar

Allahu Akbar Walillaahil Hamdu

Subhaanallahi,33x

Al-Hamdu Lillahi, 33x

Laa Ilaaha Illallaahu,33x

Allaahu Akbar,33x

Istighfar,33x (Astaghfirullaahal-‘Azhiim)

A’uudzu Billaahi Minasy-Syaithaanir-Rajiim. Bismillaahir-Rahmaanir-Rahiim. Al-Hamdu LillaahiRabbil-‘Aalamiin, Hamdan Na’iimiin, Hamdan Syakiiriin, Hamday Yuwaafii Ni’amahu WaYukaafii Maziidah. Yaa Rabbanaa Lakal-Hamdu, Wa Laa Ka Syukru, Kamaa Yambaghii LiJalaali Wajhika Kariim Wa Azhiimi Sulthaanik

Shalawat lengkap:

Allaahumma Shalli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammadiw Wa'alaa Aali Sayyidinaa Muhammadin.Kamaa Shallaita 'Alaa Sayyidinaa Ibraahiim Wa 'Alaa Aali Sayyidinaa Ibraahiim. Wa Baarik'Alaa Sayyidinaa Muhammad Wa 'Alaa Aali Sayyidinaa Muhammad. Kamaa Baarakta 'AlaaSayyidinaa Ibraahiim Wa 'Alaa Aali Sayyidinaa Ibraahiim. Fil-'Aalamiina Innaka HamiidumMajiid

Allahumma Innaa Nas'aluka Ridhoka Wal Jannah, Wanaa'uudzu Bika Ming Sakhatika Wannari,

Allahumma Innaaka Afuwwun Karimun, Tuhibbul Afwa Fa'fu Ana Yaa Kariim

Allaahumma Antas-Salaamu Wa Minkas-Salaamu, Wa Ilaika Ya'uudus-Salaamu, Fa HayyinaaRabbanaa Bis-Salaami, Wa Adkhilnal-Jannata Daaras-Salaami, Tabaarakta Rabbanaa WaTa'aalaita Yaa Dzal-Jalaali Wal-Ikraam

Do’a Tolak Bala:

Allahumma Sif Anna Minal Balaa-I Wal Wabaa-I Ma Laa Yaksyifuha Ghairuk
Allahummas Rif Annaa Minal Balaa-I Wal Wabaa-I Ma Laa Yaksyarifuha Ghairuka
Allahumad Fa'annaa Minal Balaa-I Wal Wabaa-I Malaa Yadfauha Ghairuka


Yaa Daadi Ala Balaa-I Yaa Allaahu
Ya Daa-Fi Al Balaa-I Yaa Rohmanu
Ya Daa-Fi Al Balaa-I Yaa Rohiimu

Idfa' Annaa Kulla Balaa-I Dunyaa Wabalaa Il Aakhirat, Waa Syarraddun-Yaa WasyarralAkhiroh, Wamin Aduwwin Minal Insaan Wal Jin, Waminassyaitani Wal Iblis, Wamaa YathiruMinal Hawa-I, Wama Yanzilu Manissama-I, Wama Yakhruju Minal Ardi, Birahmatika YaArhamarrohimin, Washalallahu Alaa Saiyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Waash HabihiAjmain WalHamdulillahi Robbil 'Alamiin

Allahummaftah 'Alaina Abwaa Bal Khairi
Wa Abwaabal Barakati
Wa Abwa Banni'mati
Wa Abwa Barrizqi
Wa Abwaa Bal Quwwati
Wa Abwaabas Shihhah
Wa Abwaabas Salaamah
Wa Abwaabal Jannah
Allahumma 'Aafinaa Ming Kulli Balaa-Iddunya
Wa Adzaabil Aakhirah
Wash Rif Annaa Bihaqqil Qur'anil 'Adzhiim
Wa Nabiyyikal Karim Syaraddunyaa Wasyarral Akhirah Ghofarallahu Naa
Wa Lahum Birahmatika Yaa Arhamarraahimin Allahhuma Innaa Nas Aluka Imanan Daiman
Wanas Aluka Qalban Khosyi'an
Wanas Aluka Ilaman Naafi'aa
Wanas Aluka Yaqiinan Shaadiqon
Wanas Aluka Amalan Shalihaan
Wanas Aluka Diinan Qayyimaan
Wanas Aluka Khairab Katsyiraan
Wanas Aluka Afwa Wal 'Aafiyah
Wanas Aluka Tamaamal 'Aafiyah
Wanas Aluka Syukro 'Alal 'Aafiyah
Wanas Aluka Ghinaa 'Anin Naas

Allaahumma Rabbanaa Taqabbal-Minnaa Shalaatanaa, Wa Shiyaamanaa, Wa Qiyaamanaa,

Wa Rukuu’anaa, Wa Sujuudanaa, Wa Takhasysyu'anaa, Wa Tadarru'anna, WaTa’abbudanaa, Wa Tammim Taqshiiranaa Ya Allaah
Allahumma A’innaa ‘Alaa Dzikrika Wa Syukrika Wa Husni Ibaadatik
Rabbanaa Laa Tu’aakhidznaa In Nasiinaa Au Akhtha’naa
Rabbanaa Wa Laa Tahmil-Alainaa Ishran Kamaa Hamaltahuu ‘Alal-Ladziina Min Qablinaa

Rabbanaa Wa Laa Tuhammilnaa Maa Laa Thaaqata Lanaa Bihi, Wa’fu ‘Annaa, Waghfir Lanaa,

Warhamnaa, Anta Maulaanaa Fanshurnaa ‘Alal-Qaumil-Kaafiriin

Allahhuma Innaa Nas Aluka Imanan Daiman
Wanas Aluka Qalban Khosyi'an
Wanas Aluka Ilaman Naafi'aa
Wanas Aluka Yaqiinan Shaadiqon
Wanas Aluka Amalan Shalihaan
Wanas Aluka Diinan Qayyimaan
Wanas Aluka Khairab Katsyiraan
Wanas Aluka Afwa Wal 'Aafiyah
Wanas Aluka Tamaamal 'Aafiyah
Wanas Aluka Syukro 'Alal 'Aafiyah
Wanas Aluka Ghinaa 'Anin Naas

Allaahumma Rabbanaa Taqabbal-Minnaa Shalaatanaa, Wa Shiyaamanaa, Wa Qiyaamanaa,

Wa Rukuu’anaa, Wa Sujuudanaa, Wa Takhasysyu'anaa, Wa Tadarru'anna, WaTa’abbudanaa, Wa Tammim Taqshiiranaa Ya Allaah
Allahumma A’innaa ‘Alaa Dzikrika Wa Syukrika Wa Husni Ibaadatik
Rabbanaa Laa Tu’aakhidznaa In Nasiinaa Au Akhtha’naa
Rabbanaa Wa Laa Tahmil-Alainaa Ishran Kamaa Hamaltahuu ‘Alal-Ladziina Min Qablinaa

Rabbanaa Wa Laa Tuhammilnaa Maa Laa Thaaqata Lanaa Bihi, Wa’fu ‘Annaa, Waghfir Lanaa,

Warhamnaa, Anta Maulaanaa Fanshurnaa ‘Alal-Qaumil-Kaafiriin

Do’a Selamat:

Allaahumma Innaa Nas’aluka Salaamatan Fid-Diin
Wa ‘Aafiyatan Fil-Jasadi
Wa Ziyaadatan Fil-‘Ilmi
Wa Barakatan Fir-Rizqi
Wa Taubatan Qablal-Mauut
Wa Rahmatan ‘Indal-Mauut
Wa Magfiratam Ba'dal Mauut
Allaahumma Hawwin 'Alainaa Ya Allaah Fii Sakaraatil-Mauut
Wan-Najaata Minan-Naar
Wal-‘Afwa ‘Indal-Hisaab

Rabbaana Laa Tuzigh Quluubanaa Ba'da Idz Hadaitanaa Wahab Lanaa Min Ladunka

Rahmatan Innaka Antal-Wahhaab

Rabbanaghfir Lanaa Wa Li Waalidiinaa, Wa Li Jamii’il-Muslimiina Wal-Muslimaati, Wal-Mu’miniina Wal-Mu’minaati, Al-Ahyaa’i Minhum Wal-Amwaat, Innaka ‘Alaa Kulli Sya’inQadiir

Rabbanaa Hab Lanaa Min Azwaajinaa Wa Dzurriyyaatina Qurrata A’yuniw Waj’alnaa Lil-

Muttaqiina Imaamaa

Rabbanaa Zhalamnaa Anfusanaa Wa In Lam Taghfir Lanaa Wa Tarhamnaa Lanakuunanna

Minal-Khaasiriin

Rabbanaa Aatinaa Fid-Dun-Yaa Hasanatan Wa Fil-Aakhirati Hasanatan Wa Qinaa ‘Adzaaban-Na

Allaahummaghfir Lanaa, Dzunuubanaa Wa Kaffir ‘Annaa Sayyi’aatinaa Wa Tawaffanaa Ma'al-Abraar
Rabbij’alnii Muqiimash-Shalaati Wa Min Dzurriyyatii Rabbanaa Wa Taqabbal Du’aa
Wa Adkhilnal-Jannata Ma’al-Abraar, Yaa ‘Aziizu Ya Gaffaaru Yaa Rabbal-‘Aalamiin

Subhaana Rabbika Rabbil-'Izzati 'Ammaa Yashifuun, Wa Salaamun 'Alal-Mursaliina Wal-

Hamdu Lillaahi Rabbil-'Aalamiin

Amiin

Al-Fatihah

Bacaan setelah Tahajud 4 raka’at pertama

1.Bismillahir Rahmannir Rahiim
2.Subhanallah, Alhamdulillah, Laa Ilaaha Illallaah, Allahu Akbar
3.Fadlan Minallahu Wa Ni’matan, Wa Maghfiratan, Wa Rahmah
4.Laa Ilaaha Illallaahu Wahdahuu Laa Syariikalahu, Lahul Mulku, Wa Lahul-Hamdu Yuhyii

Wa Yumiitu Wa Huwa ‘Alaa Kulli Syai’in Qadiir

5.Shalawat Nabi Saw:

Allaahumma Shalli ‘Alaa Muhammad

Allaahumma Shalli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad

Allaahumma Shalli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad, Wahabibina, Wa Syafi’ina, Wa

Maulana, Muhammadin, Wa‘Ala Alihi, Wa Shohbihi Ajmain

6.Allahumma Innaa Nas'aluka Ridhoka Wal Jannah Wanaa'uudzu Bika Ming Sakhatika

Wannari

7.Allahhumma Innaaka Afuwwun Karimun, Tuhibbul Afwa Fa'fu Ani Jamii’an Muslimiina

Wal-Muslimaati, Birahmatika Ya Arhamarrohimin

Bacaan setelah Tahajud 4 raka’at kedua

1.Bismillahir Rahmannir Rahiim

2.Subhanallah, Alhamdulillah, Laa Ilaaha Illallaah, Allahu Akbar

3.Subhanal Malikil Ma'budi, Subhanal Malikil Maujudi, Subhanal Zil Izati Wal Azhomati,Wal Qudrotihi, Wa Hayibatihi, Wal Suthon, Wal Ala’i, Wal Kibriati, Wa Jalali, Wal Jama’i,Wala Yamuttu, Wala Yafuutu Abadan Subuhun Qudusun Rabbunaa Wa RabbulMalaikati Warruuh, Subhanallahi Walhamdulillahi Walaa Ilaaha Illallaahu WallahuAkbar. Wa Laa Haula Wa Laa Quwwata Illaa Billaahil-‘Aliyyil-Azhiim

Bacaan setelah Witir

1.Bismillahir Rahmannir Rahiim

2.Subhanallah, Alhamdulillah, Laa Ilaaha Illallaah, Allahu Akbar

3.Takbir, 33x (Allaahu Akbar, 3x, Laa Ilaaha Illallaahu Wallaahu Akbar, Allaahu Akbar

Walillahilhamdu)

4.Doa Jagad Buana (dibaca juga setiap setelah sholat apapun)

Ya Allah, apapun ibadah yang kami kerjakan, jadikanlah sebagai tanda bakti &

syukur kami kepadaMu

Ya Allah, kami yang saat ini masih dititipi & dikehendaki dengan kehidupanselama di dunia ini, semoga Ya Allah, Engkau memberikan segala kecukupan dariapa yang kami butuhkan

Ya Allah, berikanlah kepada kami kesenangan di dunia & kesenangan di akhirat,

dan jadikanlah kami menjadi ahli surgaMu & jauhkanlah kami dari api nerakaMu

Bacaan setelah Ashar (minimal dibaca 1x dalam sehari)

1.Takbir, 33x (Allaahu Akbar, 3x, Laa Ilaaha Illallaahu Wallaahu Akbar, Allaahu Akbar

Walillahilhamdu)

2.Subhanal Malikil Ma'budi, Subhanal Malikil Maujudi, Subhanal Malikil Hayyil Lazi, LaaYanamu Wala Yamuttu, Wala Yafuutu Abadan Subhun Qudusun Rabbunaa Wa RabbulMalaikati Warruuh, Subhanallahi Walhamdulillahi Walaa Ilaaha Illallaahu Wallahu Akbar.

3.Subhanallahi Adadama Kholaqol Fisama’I, Wa Subhanallahi Adadama Kholaqol Fil Ardi,Wa Subhanallahi Baina Dzalika, Wa Subhanallahi Adada Wal Kholiqu, Wallahu AkbarMitslu Dzalik, Walhamdulillahi Mitslu Dzalik, Wa Laa Haula Wa Laa Quwwata IllaaBillaahi Mitslu Dzalik, Laa Ilaaha Illallaah Mitslu Dzalik

4. Subhaanallahi,

33x

5. Al-Hamdu Lillahi,

33x6.Laa Ilaaha Illallaahu,33x7. Allaahu Akbar,

33x

8.Laa Ilaaha Illallaahu Wahdahuu Laa Syariikalahu, Lahul Mulku, Wa Lahul-Hamdu Yuhyii

Wa Yumiitu Wa Huwa ‘Alaa Kulli Syai’in Qadiir

8.Shalawat Nabi SAW:

Allaahumma Shalli ‘Alaa Muhammad

Allaahumma Shalli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad

Allaahumma Shalli ‘Alaa Sayyidinaa Muhammad, Wahabibina, Wa Syafi’ina, Wa

Maulana, Muhammadin, Wa‘Ala Alihi, Wa Shohbihi Ajmain

9. Istighfar,

33x (Astaghfirullaahal-‘Azhiim)

10.Astaghfirullaahal-‘Azhiim, Alladzii Laa Ilaaha Illaa Huwal-Hayyul-Qayyuum, Wa AtuubuIlaiih, Taubatan Abdi Zholimin Layamliku Linafsihi Dhorron Wala Naf’an Wala MautanWal Hayatan Wala Nusuro

11.Doa Nabi Yunus AS:

Laa Ilaaha Illa Anta Subhannaka Ini Kuntum Minal Dzalimin
12. Doa minta ampunan
13. Doa Jagad Buana

14. Doa Arwah

Contoh: Wa Kusyuson Illa Ruhi “Nama” bin/binti “Nama Orang Tua”

Minggu, 05 Desember 2010

Selasa, 21 September 2010

Piwulang Utama Sunda

Mun geus nyaho ulah poho, tangtu moal kabobodo. Mun geus ngarti ulah lali, pinasti moal pahili. Lamun rasa geus rumasa, kade ulah asa-asa, hirup moal katambias. Mun geus iman ulah mangmang, moal kagembang ku nu herang – Kalau sudah tahu jangan lupa, maka tidak akan tertipu. Kalau sudah mengerti jangan lupa, takdir tidak akan tertukar. Kalau perasaan sudah punya rasa, jangan ragu-ragu, hidup tidak akan tersisihkan. Kalau sudah beriman janganlah ragu-ragu, tidak akan tertarik oleh gemerlapnya keduniawian.
Bejakeun nu saenyana jeung sajujurna yen rasana uyah teh asin – Katakanlah dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, bahwa rasa garam itu adalah asin (Berkata benar dan jujur).

Tiis ibun ampih pikir; nyaho ka badan pribadi, tangtu nyaho Ka-Islamanana. Sing karasa sing kapanggih, ari anu tujuh lawang jadi RATU, aya dina diri – Sejuknya embun dan tenteramnya pikiran; tahu akan keadaannya sendiri, tentu tahu akan ke-ISLAM-annya. Supaya terasa dan agar ketemu, bahwa tujuh pintu untuk menjadi kekasih TUHAN itu ada di dalam diri pribadinya.

Jisim ngarasa nyeri, raga ngarasa lara, hate ngarasa cape. Hareudang nyandang wiwirang, perbawa hawa napsu, ujub sub’ah takabur, jeung ria panggoda setan – Diri merasa sakit, badan terasa merana, ati merasa capek. Gerah karena harus menanggung dosa yang memalukan, dikarenakan terbawa nafsu, ujub sok, sub’ah, takabur dan ria, karena godaan Syaithan.

Mun jaga maraneh jadi PAMINGPIN, kudu mibanda JIWA WIBAWA, KOMARA, jeung langkahna panceg dina GIRI JALADRI, SURTA PAWAKA, Nu kitu disebut JIWA AGUNG, ADIL PARAMARTA - Kalau nanti kalian diangkat menjadi PEMIMPIN, haruslah memiliki JIWA yang ber-WIBAWA, memiliki charisma KOMARA, dengan langkah yang mantap panceg dalam GIRI JALADRI, SURTA PAWAKA, Itulah yang disebut JIWA AGUNG, ADIL PARAMARTA. (Menegakkan Keadilan itu adalah jauh lebih luhur daripada menegakkan Hukum; menegakkan hukum, hanyalah merujuk pada pasal tertentu hukum perundang-undangan, yang bisa dikomoditikan; jika menggunakan pasal yang ini, hukumannya begini, dengan menggunakan pasal yang itu hukumannya begitu, jadi bisa diatur dan ditawarkan kepada pihak siapa yang akan dibela dan pihak mana yang harus ditolong, tetapi menegakkan keadilan itu tidak dapat dijual-belikan, dan harus dengan menggunakan perasaan – rasa keadilan, MK).

Pangkat ukur pupulasan, banda ngan ukur titipan; nyawa ukur gagaduhan. Tetela jeung rumasa, manusa tuna kaboga - Pangkat hanyalah hiasan bedak, harta benda hanyalah titipan, nyawa hanya pemilikan sementara. Jelaslah dan rasakanlah bahwa manusia itu tidak punya apa-apa.

Lauk laut mah, sanajan hirup dina cai asin, tapi rasa dagingna teu kabawakeun asin. Pieunteungeun – PAMADEGAN – Ulah kapangaruhan lingkungan, tong rempan katiup topan, ISTIQAMAH ulah GOYAH - Ikan laut itu, walaupun hidup di dalam air yang masin, tetapi rasa dagingnya tidak terbawa jadi asin. Untuk dijadikan contoh bahwa – PENDIRIAN itu – jangan terpengaruh oleh keadaan lingkungan (yang buruk), jangan khawatir karena tertiup taufan, tetaplah ber- ISTIQAMAH dan janganlah goyang.

Mas perak inten juminten, jamrut yakut, berlian kancana wulan; merah delima sutrajingga, rinukmi biduri asri. Eta perhiasan alam endah, tapi perhiasan nu leuwih endah mah ISTRI NU SHALEH, Mustika anugrah Allah - Mas perak intan berlian, jamrut yakut, berlian kancana wulan; merah delima sutrajingga, rinukmi biduri asri. Itulah perhiasan alam dunia yang indah, tetapi perhiasan nu lebih indah lagi sih ISTRI yang SHALEH, Mustika anugerah Allah.

Singgetna; hirup ngan sapoe sapeuting, sabab, umur diburu ku waktu. Waktu nu beurang nu mana, waktu peuting nu mendi, urang dimangsa ajal? Numatak beurang peuting salilana kudu eling – Singkatnya, hidup ini cuma sehari satu malam, sebab umur itu dikejar oleh waktu. Waktu siang yang mana, malam yang mana, kita akan menemui ajal? Oleh karena itu siang dan malam harus selalu dan selamanya sadar dan ingat (berzikir kepada Tuhan Maha Kuasa).

Ulah Nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket geura raketan, nu deukeut geura deheusan, moal jauh tina wujud moal anggang tina awak, aya naon jeung aya saha? tina diri sorangan. cirina satangtung diri. pek geura panggihan diri manehteh, ku maneh weh sorangan, ulah waka nyaksian batur saksian heula diri sorangan.

Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun, sok mineng kabandungan jelema, sanajan ngalamun salaput umur, kahayang patema-tema, karep heunteu reureuh-reureuh. dageuning nu bakal karasa mah anging kadar ti pangeran, manusa kadar rancana, kabul aya tinu Maha Agung, Laksana aya tinu Maha Kawasa.

Minggu, 05 September 2010

NADOM / PUPUJIAN ISLAM BAHASA SUNDA
Nadom Pupujian Sunda Islami1. Kautamaan Solat Berjamaah

Eling-eling umat muslimin muslimat
Hayu urang solat berjamaah ……………
Estu kawajiban urang ker di dunia
Kanggo pibekelen jaga di akherat
Anu ngalanggengken solat berjamaah
Eta aya lima rupa kauntungannana
Hiji dilengitkeun kapakirannana
Dua dilengitkeun siksaan kuburna
Tilu dibere buku tikatuhuna
Opat bakal ngaliwatanna cukangna
Cara kilat nyamber bawaning kilat lepasna
Lima teu dihisab asup ka surgana.

2. Babawaan Kajero Kubur

Anu ngucur ka alam kubur tilu dina hadis rosul
Hiji sodakoh jariah iklas kerna Allah
Dua gaduh elmu manfaat sarta dialap manfaat
Tilu gaduh putra anu soleh ngadoakeun te weleh-weleh
Allah huma soli ala sayidina Muhammad
Yarobi soli alaihi wasalim.

3. Ciri nu Ngabakti Kayangwidi

Sorban sanes ciri haji sanes ciri pa kiai
Tapi sorban ciri lalaki nu ngabakti ka yangwidi
Jilbab sanes ciri santri sanes ciri bias ngaji
Tapi jilbab ciri istri nu ngabakti kayang widi
Allah huma soli ala sayidina Muhammad
Yarobi soli alaihi wasalim.
Dosa abdi pami ditimbang ibarat budah lautan
Ibarat gunung anu luhur sarta meni ageng pisan
Saenyana eta malaikat ngabeberkeun dua jangjangna
Maka eta digampilkeun asup ka surga nu langgeng.

4. Tobat ka Gusti

Ila hilas tulil pirdaus si ahlaa
Walaa akwaa alannaril jahiimii
Duh pangeran abdi sanes ahli surga
Namung teu kiat kanaraka teu ka duga
Lain tobat abdi the hampura dosa
Da gusti nu sok ngahampura dosa-dosa.

5. Sarat Wajib Saum

Ari sarat wajib saum
Sing apal heh sepuh anom
Aya lima hiji islam
Dua mukalap multalajam
Katiluna kudu kuat
Opat cageur teu madorot
Lima cicing teu angkat
Lalakon dua marhalat.

6. Muji Jeung Solawat ka Nabi

Nabi urang sarerea
Kayang Nabi anu mulya
Muhammad jenengannana
Arab kures nya bangsana
Ramana Sayid Abdullol
Ibuna Siti Aminah
Dibabarkeub di Mekah
Wengi senen tauh gajah
Medal Nabi akhir jaman
Pisan-pisan ka anehan
Sesembahan bangsa setan
Kabeh pada raruksakan
Ari bilangan taunna
Lima ratus cariosna
Tujuh puluh panambahna
Sareng sahiji punjulna.

7. He Djat Anu Kuat

He djat anu lewih kuat
Nu gagah nu perkasa
Mugia gusti ngajaga
Ti jalma anu dolim dosa
He Allah anu Maha Mulia
Ka anjeun abdi sadaya
Ibadah sakuat daya
Sareng nyuhunkeun pang raksa
He Allah anu ngamankeun
Ka abdi tina kasieun
Mugi gusti nyalametkeun
Ka abdi tinu kasiksa
Gusti Allah anu Maha Suci
Abdi seja pasrah diri
Mugi anjeun kersa nampi
Amal jeung ibadah abdi

8. Gusti Ngahampura Dosa

Yaro bibil mustopa
Balig makol sidana
Wagpirlana mamado
Yawa siar karomi
Gusti muga kanjeng Nabi
Maksud abdi dugikeun
Dosa abdi hampura
Sipat nu berehan pisan.

9. Anak Adam

Anak adam di dunia mayeuna ngumbara
Hirup anjeun di dunia the moal lila
Anak adam umur anjeun teh ngurangan
Saban poe saban peuting di centangan
Anak adam paeh anjeun te nyarengan
Ku anak salaki jeung babandaan
Anak adam paeh eweuh nu dibawa
Ngan asiwah jeung boeh anu dibawa
Anak adam pasaran teu lolongseran
Saban poe saban peting gegeroan
Anak adam ayena kaluar ti imah
Di garotong dina pasaran tugenah
Aduh bapa aduh ema abdi keeng
Rup kapandang rupkutaneh abdi sien
Anak adam di kubur the poek pisan
Nu nyaangan di jero kubur the maca qur'an.

10. Ka Utamaan Solat Berjamaah

Eling-eling ka jalma nu sok sarolat
Geuwat-geuwat masing gancang ka masigit
Supaya menang darajat berjamaah
Berjamaah anu tujuh likur tea
Arapalkeun ku sadaya umat islam
Arapalkeun ku sadayana umat islam
Ari solat gagancangan
Geus solat tara wiridan
Tara sunat-sunat acan
Nu kitu ajaran setan.

11. Allahumma shali wassalim ala

sayyidina wa maulana muhammadin
Adadama fi'ilmilahi sholatan
daimatan bida'wami mulkillahi

12. Babawaan Kajero Kubur

Anu ngucur ka alam kubur tilu dina hadis rosul
Hiji sodakoh jariah iklas kerna Allah
Dua gaduh elmu manfaat sarta dialap manfaat
Tilu gaduh putra anu soleh ngadoakeun te weleh-weleh
Allah huma soli ala sayidina Muhammad
Yarobi soli alaihi wasalim.

13. Ciri nu Ngabakti Kayangwidi

Sorban sanes ciri haji sanes ciri pa kiai
Tapi sorban ciri lalaki nu ngabakti ka yangwidi
Jilbab sanes ciri santri sanes ciri bias ngaji
Tapi jilbab ciri istri nu ngabakti kayang widi
Allah huma soli ala sayidina Muhammad
Yarobi soli alaihi wasalim.
Dosa abdi pami ditimbang ibarat budah lautan
Ibarat gunung anu luhur sarta meni ageng pisan
Saenyana eta malaikat ngabeberkeun dua jangjangna
Maka eta digampilkeun asup ka surga nu langgeng.

14. Tobat ka Gusti

Ila hilas tulil pirdaus si ahlaa
Walaa akwaa alannaril jahiimii
Duh pangeran abdi sanes ahli surga
Namung teu kiat kanaraka teu ka duga
Lain tobat abdi the hampura dosa
Da gusti nu sok ngahampura dosa-dosa.


15. Sarat Wajib Saum

Ari sarat wajib saum
Sing apal heh sepuh anom
Aya lima hiji islam
Dua mukalap multalajam
Katiluna kudu kuat
Opat cageur teu madorot
Lima cicing teu angkat
Lalakon dua marhalat.

16. Muji Jeung Solawat ka Nabi

Nabi urang sarerea
Kayang Nabi anu mulya
Muhammad jenengannana
Arab kures nya bangsana
Ramana Sayid Abdullol
Ibuna Siti Aminah
Dibabarkeub di Mekah
Wengi senen tauh gajah
Medal Nabi akhir jaman
Pisan-pisan ka anehan
Sesembahan bangsa setan
Kabeh pada raruksakan
Ari bilangan taunna
Lima ratus cariosna
Tujuh puluh panambahna
Sareng sahiji punjulna.

17. He Djat Anu Kuat

He djat anu lewih kuat
Nu gagah nu perkasa
Mugia gusti ngajaga
Ti jalma anu dolim dosa
He Allah anu Maha Mulia
Ka anjeun abdi sadaya
Ibadah sakuat daya
Sareng nyuhunkeun pang raksa
He Allah anu ngamankeun
Ka abdi tina kasieun
Mugi gusti nyalametkeun
Ka abdi tinu kasiksa
Gusti Allah anu Maha Suci
Abdi seja pasrah diri
Mugi anjeun kersa nampi
Amal jeung ibadah abdi

18. Gusti Ngahampura Dosa

Yaro bibil mustopa
Balig makol sidana
Wagpirlana mamado
Yawa siar karomi
Gusti muga kanjeng Nabi
Maksud abdi dugikeun
Dosa abdi hampura
Sipat nu berehan pisan.

19. Anak Adam

Anak adam di dunia mayeuna ngumbara
Hirup anjeun di dunia the moal lila
Anak adam umur anjeun teh ngurangan
Saban poe saban peuting di centangan
Anak adam paeh anjeun te nyarengan
Ku anak salaki jeung babandaan
Anak adam paeh eweuh nu dibawa
Ngan asiwah jeung boeh anu dibawa
Anak adam pasaran teu lolongseran
Saban poe saban peting gegeroan
Anak adam ayena kaluar ti imah
Di garotong dina pasaran tugenah
Aduh bapa aduh ema abdi keeng
Rup kapandang rupkutaneh abdi sien
Anak adam di kubur the poek pisan
Nu nyaangan di jero kubur the maca quran.

20. Ka Utamaan Solat Berjamaah

Eling-eling ka jalma nu sok sarolat
Geuwat-geuwat masing gancang ka masigit
Supaya menang darajat berjamaah
Berjamaah anu tujuh likur tea
Arapalkeun ku sadaya umat islam
Arapalkeun ku sadayana umat islam
Ari solat gagancangan
Geus solat tara wiridan
Tara sunat-sunat acan
Nu kitu ajaran setan.

21. PUPUJIAN KANGJENG NABI

Gusti urang sadayana
Kangjeng Nabi anu mulya
Muhammad jenenganana
Arab Qurés nya bangsana

Ibuna Siti Aminah
ramana Sayid Abdullah
dibabarkeuna di Mekah
wengi Senén dinten Gajah

Rabi’ul Awal sasihna
tanggal kaduabelasna
April bulan Maséhina
tanggal kaduapuluhna

Ari bilangan tauna
lima ratus cariosna
tujuh puluh panambihna
sareng sahiji punjulna

Siti Aminah misaur
waktos babarna kacatur
ningal cahya mani ngempur
di bumina hurung mancur

Babar taya kokotoran
orok lir kénging nyepitan
soca lir kénging nyipatan
sarta harum seuseungitan

Keur opat taun yuswana
diberesihan manahna
Nabi dibeulah dadana
Malaikat nu meulahna

Jibril kadua réncangna
Mikail jenenganana
ngeusikeun kana manahna
élmu hikmat sapinuhna

Tuluy dada Kangjeng Nabi
gancang dirapetkeun deui
sarta teu ngaraos nyeri
dilap ku hotaman nabi

Nuju tanggal tujuh likur
bulan Rajab nu kacatur
nurut kaol anu mashur
Kangjeng Nabi téh disaur

Dipapag ku Malaikat
nyandak burok nu kasebat
leumpangna téh cara kilat
tungganganeun Nabi angkat

Ti Mekah ka Bétal Makdis
teu nganggo lami antawis
ku jalma henteu katawis
kersana Gusti nu wacis

Ti Bétal Makdis terasna
naék na tangga kancana
mi’raj téa kasebatna
ka langit Nabi sumpingna

Tujuh langit sadayana
jeung Arasy nu pangluhurna
disumpingan sadayana
katut surga narakana

Kangjeng Nabi ditimbalan
ku Gusti nu sifat Rahman
anjeuna kudu netepan
salat muji ka Pangéran

Kabéh jalma anu iman
sami pada kawajiban
salat nu lima giliran
henteu meunang dikurangan

Salat éta minangkana
dina agama tihangna
jalma nu luput salatna
nyata rubuh agamana

22. ÉLING-ÉLING DULUR KABÉH

Éling-éling dulur kabéh
ibadah ulah campoléh
beurang peting ulah weléh
bisina kaburu paéh

Sabab urang bakal mati
nyawa dipundut ku Gusti
najan raja nyakrawati
teu bisa nyingkiran pati

Karasana keur sakarat
nyerina kaliwat-liwat
kana ibadah diliwat
tara ngalakukeun solat

Kaduhung liwat kalangkung
tara nyembah ka Yang Agung
sakarat nyeri kalangkung
jasadna teu beunang embung


Catetan ....editan masih tumpang tindih sareng double....
Nyuhun di hampura lur...

Sabtu, 24 Juli 2010

Jaipongan


JAIPONGAN

Jaipongan adalah sebuah genre seni tari yang lahir dari kreativitas seorang seniman asal Bandung, Gugum Gumbira. Perhatiannya pada kesenian rakyat yang salah satunya adalah Ketuk Tilu menjadikannya mengetahui dan mengenal betul perbendaharan pola-pola gerak tari tradisi yang ada pada Kliningan/Bajidoran atau Ketuk Tilu. Gerak-gerak bukaan, pencugan, nibakeun dan beberapa ragam gerak mincid dari beberapa kesenian di atas cukup memiliki inspirasi untuk mengembangkan tari atau kesenian yang kini dikenal dengan nama Jaipongan. Karya Jaipongan pertama yang mulai dikenal oleh masyarakat adalah tari "Daun Pulus Keser Bojong" dan "Rendeng Bojong" yang keduanya merupakan jenis tari putri dan tari berpasangan (putra dan putri). Dari tarian itu muncul beberapa nama penari Jaipongan yang handal seperti Tati Saleh, Yeti Mamat, Eli Somali, dan Pepen Dedi Kurniadi. Awal kemunculan tarian tersebut sempat menjadi perbincangan, yang isu sentralnya adalah gerakan yang erotis dan vulgar. Namun dari ekspos beberapa media cetak, nama Gugum Gumbira mulai dikenal masyarakat, apalagi setelah tari Jaipongan pada tahun 1980 dipentaskan di TVRI stasiun pusat Jakarta. Dampak dari kepopuleran tersebut lebih meningkatkan frekuensi pertunjukan, baik di media televisi, hajatan maupun perayaan-perayaan yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan pemerintah.
Kehadiran Jaipongan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap para penggiat seni tari untuk lebih aktif lagi menggali jenis tarian rakyat yang sebelumnya kurang perhatian. Dengan munculnya tari Jaipongan, dimanfaatkan oleh para penggiat seni tari untuk menyelenggarakan kursus-kursus tari Jaipongan, dimanfaatkan pula oleh pengusaha pub-pub malam sebagai pemikat tamu undangan, dimana perkembangan lebih lanjut peluang usaha semacam ini dibentuk oleh para penggiat tari sebagai usaha pemberdayaan ekonomi dengan nama Sanggar Tari atau grup-grup di beberapa daerah wilayah Jawa Barat, misalnya di Subang dengan Jaipongan gaya "kaleran" .

Selasa, 20 Juli 2010

Wabah

Mimiti teu aya saurang ogé di imah kulawarga gedé éta anu terus terang. Masing-masingna mendem pangalaman ahéng anu dirasakeuna sarta curiga ka anu séjén. Masing-masingna ngan nanya dina haté, “Kaambeu naon ieu?” Tuluy kaayaan éta ngaronjat jadi haréwos antara “jumplukan” dina kulawarga gedé éta. Aki haharéwosan jeung nini. “aya anu kaaambeu teu , ni?”

“Enya. kaambeu ahéng anu teu biasa!” jawab nini.
“Saha atuh anu ngaluarkeun ambeu ahéng teu biasa ieu?”

“Meureun anak anjeun.”
“Tacan tangtu; kaci jadi incu anjeun!”

“Atawa salah saurang anu babantu di urang.

”Bapana nga haréwos kalayan ibu. “Ibu, kaambeu naonnya ieu?”

“Enya. Ambeu ahéng anu teu biasa!” jawab ibu.
“Saha atuh anu ngaluarkeun ambeu ahéng teu biasa ieu téh?”

“Meureun indung didinya.”
“Tacan tangtu; kaci jadi minantu anjeun.”
“Atawa salah saurang anu babantu di urang.”

Kitu para minantu ogé haharéwosan jeung pamajikan atawa salaki séwang-séwangan. Barudak ngaharéwos. Anu babantu ogébe silih haréwos . Saterusna kaayaan ngembang jad silih haréwos saliwat “jumplukan”. Aki ngaharéwos kalayan Bapa atawa minantu lalaki atawa anu babantu lalaki. Nini ngaharéwos kalayan ibu atawa minantu awéwé atawa anu babantu awéwé. Para minantu ngaharéwos jeung kolot séwang-séwangan. Ibu ngaharéwos jeung anak awéwéna atawa minantu awéwéna atawa anu babantu awéwé. Bapa silih haréwos jeung anak laki-lakina atawa minantu laki-lakina atawa pembantu lalaki. Pamustunganana kabéhanana silih haréwos kalayan kabéhanana.

Ambeu ahéng teu sedep anu mula-mula dikira ngan kaambeu ku masing-masing éta beuki jadi masalah, sabot haréwos ngembang jadi silih curiga antara maranéhanana. Sumawona saban poé sok nambahan waé anggota kulawarga anu jelas nutupan irungna lamun keur ngariung. Pamustunganana sanggeus kabéhanana nutupan irung unggal ngariung, maranéhanana ogé sadar yén tétéla kabéhanana ngambeu anu ahéng teu sedep éta.

Maranéhanana ogé ngayakeun pasamoan husus pikeun ngomongkeun masalah anu ngaréwong katenangan kulawarga gedé éta. Masing-masingna euweuh anu daék ngaku yén dirina nyaéta asal ti ambeu ahéng teu sedep éta. Unggal nuduh anu lainlah asal ambeu ahéng teu sedep éta.

Pikeun nyingkahan pipaséaeun sarta ambéh obrolan henteu ngalaman deadlock, mangka pikeun samentara fokus obrolan dipindahkeun ka nganalisa waé naha mecenghul ambeu ahéng teu sedep éta.

Alhasil, dipibanda kacindekan anu diluyuan babarengan yén ambeu éta timbul alatan kurangna perhatian kana kaberesihan. Ku alatan éta dipegatkeun ambéh kabéh anggota kulawarga ngaronjatkeun pangjagaan kaberesihan; boh kaberesihan diri boh lingkungan. Sajaba anu babantu, kabéh anggota kulawarga diwajibkeun pikeun milu ngajaga kaberesihan imah sarta halaman. Saban poé, unggal miboga jadwal kerja bhakti sorangan. Aya anu tanggung jawab ngajaga kaberesihan kamar saré, rohang sémah, rohang dahar, pawon, kamar mandi, sarta saterusna. Runtah henteu kaci dipiceun di sambarang tempat. Numpuk atawa ngeueum pakéan kotor teu meunang pisan.

Ogé diluyuan pikeun ngawangun sawatara kamar mandi anyar. Tujuanana ambéh teu aya saurang ogé anggota kulawarga anu henteu mandi jeung ékol kedul. Saha weruh ambeu éta mecenghul malahan ti maranéhanana anu kedul mandi. Di gigireun / sabeulah éta, kabéh anggota kulawarga kudu maké parfum sarta nyemprot kamar unggal kalayan parfum rohangan. Kabéh barang sarta bahan kadaharan anu ngabalukarkeun ambeu kawas tarasi, lauk asin, jengkol, sarta sajabana dilarang dikonsumsi sarta henteu kaci aya di imah. Saban jengkal taneuh anu bisa ditanem kembang-kembang anu kaangseu seungit kawas mawar, melati, kananga, sarta sajabana.

Sabot saterusna sagala usaha éta tétéla henteu ngahasilkeun sarta malahan kaambeu ahéng teu sedep éta beuki nyeureud, mangka maranéhanana nyatujuan pikeun raraméan mariksakeun diri. Boa-boa aya hiji jalma atawa komo sawatara urang di antara maranéhanana anu boga hiji hal panyakit. Maranéhanana percaya aya sawatara panyakit anu bisa ngabalukarkeun ambeu kawas nyeri huntu, nyeri lambung, paru-paru, sarta sajabana. Munggaran maranéhanana datang ka puskesmas sarta hiji - hiji maranéhanana dipariksa. Tétéla kabéh dokter puskesmas anu mariksa maranéhanana nyatakeun yén maranéhanana kabéh cageur. Teu aya saurang ogé anu boga hiji hal panyakit. Teu sugema jeung pamariksaan di puskesmas, maranéhanana ogé ngadatangan dokter-dokter spesialis; mimitian ti spesialis THT, dokter gigi, nepi ka ahli panyakit dalam. Hasilna sarua waé. Kabéh dokter anu mariksa henteu manggihan kalainan naon ogé dina kakabéhanana.

Maranéhanana ngarasa atoh alatan ku kabéh dokter – mimititi dokter puskesmas nepi ka dokter-dokter spesialis– di kota, maranéhanana dinyatakeun cageur. Sahenteuna ambeu ahéng sarta buruk anu sumebar di imah maranéhanana kamungkinan henteu asalna ti panyakit anu maranéhanana . Tapi ieu henteu ngaréngsékeun masalah. Sabab ambeu ahéng teu sedep éta beuki poé malahan beuki nyesek. Maranéhanana ogé ngarembug pikeun ngobrolkeun éta masalah.

“Leuwih hadé urang téang waé jelema singer;” usul aki bari nutupan irung, “saha weruh bisa ngaréngsékeun masalah urang ieu.”
“Paranormal, maksud aki?” ceuk salah saurang minantu bari nutupan irung.

“Paranormal, kiai, dukun, atawa naon istilahna; pokona anu bisa nempo hal-hal anu gaib.”
“Enya, éta ideu alus,” kecap Bapa bari nutupan irung ngarojong ideu aki, “Boa-boa ambeu ahéng teu sedep ieu memang asalna ti makhluk halus anu henteu katémbong ku panon.”

“Memang meujeuhna urang nyoba,” timpal ibu bari nutupan irung, “jelema gede sarta pajabat luhur waé datang ka “jelema singer” pikeun kapentingan pribadi, sumawona urang anu miboga masalah kawas ieu.”

Ringkes kecap pamustunganana maranéhanana ramé-ramé ngadatangan saurang anu kaceluk “singer”. “Jelema singer” éta miboga loba panggero. Aya anu nyebutna Eyang, Kiai, atawa Ki waé. Maranéhanana ngagampangkeun. Tétéla pasien “jelema singer” éta laér ngaleuwihan pasien dokter-dokter spesialis anu geus kumaranéhanana didatangan. Maranéhanana kudu ngantri saminggu lilana, kakara bisa papanggih “jelema singer” éta. Kitu asup rohang prakték sang Eyang atawa sang Kiai atawa sang Ki, maranéhanana pohara reuwasna. Kaambeu ku maranéhanana ambeu anu rongkah buruk. Beuki deukeut maranéhanana kalayan si “jelema singer” éta, beuki dahsyat ambeu burukna nyolok irung-irung maranéhanana. Padahal maranéhanana geus nutupanana kalayan sarupaning masker husus. Sawatara di antara maranéhanana geus aya anu bener-bener kapidara. Maranéhanana ogé malik katuhu. Ngabolaykeun niat maranéhanana konsultasi kalayan dukun anu tétéla leuwih buruk ambeuna batan maranéhanana éta.

Kaluar ti rohang prakték, maranéhanana kakara nyadar yén kabéh pasien anu nungguan giliran tétéla maké masker. Ogé sabot maranéhanana kaluar ti imah dukun maranéhanana anyar yén kabéh jelema anu maranéhanana panggih di jalan, tétéla maké masker.

Meureun alatan sawatara poé ieu sakumna perhatian maranéhanana kasita ku problem ambeu di laki-rabi maranéhanana sorangan, maranéhanana henteu sempet nengetan dunya di luar maranéhanana. Mangka sabot maranéhanana geus ampir pegat asa dina usaha néangan pokok problem kasebut, kakara maranéhanana maca deui koran, nempo TV, sarta ngaregepkeun radio kawas kabiasaan maranéhanana anu enggeus-enggeus. Sarta maranéhanana ogé karénjageun. Ti siaran TV anu maranéhanana tongton, koran-koran anu maranéhanana baca, sarta radio anu maranéhanana déngékeun saterusna, maranéhanana jadi weruh yén ambeu ahéng teu sedep anu beuki poé beuki nyeureud éta tétéla geus ngawabah di nagarina.

Wabah ambeu anu teu écés asal asalna éta jadi warta nasional. Sumawona sanggeus loba korban saban poé sarta jumlahna terus ngaronjat. Ulasan-ulasan cerdik pinter ti sagala rupa golongan ditayangkeun di kabéh saluran TV, diudarakeun ngaliwatan radio-radio, sarta minuhan lajur-lajur koran sarta majalah. Ambeu ahéng teu sedep éta disorot ti sagala rupa sudut ku sagala rupa pakar sagala rupa disiplin. Para ahli kadokteran, ajengan, aktivis LSM, pembela HAM, paranormal, budayawan, nepi ka pulitisi, nepikeun pamadeganana ti panempo séwang-séwangan. Maranéhanana kabéh –seperti halna kulawarga gedé urang– curiga loba pihak minangka asal ambeu ahéng teu sedep éta. Tapi –saperti kulawarga gedé urang–tak aya saurang ogé di antara maranéhanana anu curigai dirina sorangan.

Nepi ka carita ieu ditulis, misteri wabah ambeu ahéng teu sedep éta tacan aya solusina. Tapi kasampak geus henteu ngahumadeuarkeun warga nagari –kaasup kulawarga gedé éta– deui. Alatan maranéhanana kabéh geus biasa sarta jadi kebal. Komo masker panutup irung ogé maranéhanana teu merlukeunana deui. Kahirupan maranéhanana dijalanan sacara wajar kawas dawam jeung rasa aman tanpa kaganggu.(KF)


disadur ti garut

Selasa, 06 Juli 2010

TIPS USAHA TOKO & BENGKEL MOTOR

Jumlah sepeda motor tumbuh luar biasa, yang tentunya diikuti dengan pertumbuhan kebutuhan onderdil, variasi dan jasa bengkelnya. Usaha ini bersifat jangka panjang. Secara produk tidak ada ruginya, karena tidak membusuk dan masa berlakunya sangat lama.

1. USAHA KELILINGAN/SALES

Keunggulan Produk

Onderdil dan variasi sepeda motor yang kami tawarkan bukan yang harganya mahal dan keuntungannya tipis, tapi produk yang kami pilihkan adalah yang :
- harganya sangat murah
- mutunya sudah teruji di pasaran
- mudah dijual, karena banyak konsumen tidak mampu atau tidak mau membeli onderdil dan variasi yang mahal
- mempunyai keuntungan tinggi rata-rata 40 %, bahkan beberapa item bisa untung lebih dari 100%
- bisa dijual secara tunai

Sistem Kerjasama

Sistem kerjasamanya adalah KEMITRAAN. Mitra kulakan barang pada kami, akan tetapi statusnya tidak beli putus. Mitra masih bisa melakukan penukaran barang, apabila ada barang yang kurang laku, sejauh barang tersebut tidak rusak.


Bimbingan

Kami pun bersedia untuk membimbing mitra secara rinci, setiap saat dan secara berkesinambungan sampai dengan mitra bisa berusaha dengan lancar. Bimbingan tersebut antara lain :
- pengenalan barang
- tata cara menjual
- sistem administrasi barang dan keuangan
- sistem bagi hasil apabila mitra merekrut Salesman
- hal-hal lain yang diperlukan

Modal

Tidak perlu modal besar untuk memulai usaha Kelilingan/Sales Onderdil & Variasi yaitu hanya Rp 2 juta, tapi potensi keuntungannnya sangat besar bisa mencapai Rp 1 juta per bulan. Modal tersebut dipakai untuk kulakan barang dan membeli perangkat untuk keperluan 1 Salesman yang pakai sepeda motor.

Apabila stok sudah menipis, maka mitra kulakan lagi pada kami lewat SMS, email atau fax, sedangkan pembayarannya bisa lewat transfer.

Cara Pemasaran

Cara memasarkannya adalah barang dijajakan ke bengkel2/toko2 utamanya yang terletak bukan di jalan-jalan protokol, tapi sebaiknya yang berada di pinggir-pinggir kota. Bisa mitra sendiri yang menjajakan atau mitra merekrut Salesman dengan sistem bagi hasil.

Setiap mitra akan diberi satu wilayah pemasaran sesuai kesepakatan. Hal ini untuk menghindari perebutan pasar antar mitra. Dalam satu kota/kabupaten bisa digarap oleh 3 Salesman yang pakai sepeda motor. Sedangkan apabila Salesman pakai mobil, maka pemasarannya bisa sampai ke luar kota.

Potensi Keuntungan

Berdasarkan pengalaman kami, perhitungan potensi hasil penjualan dan keuntungannnya adalah :

1. Salesman pakai motor :
- Rata-rata penjualan = Rp 200.000/hari
- Keuntungan kotor 40 % = Rp 80.000/hari
- Biaya operasional Salesman = Rp 10.000/hari
- Keuntungan bersih = Rp 70.000 x 25 hari = Rp 1.750.000/bulan
Kalau mitra menggunakan Salesman, maka 40% keuntungan bersih untuk Salesman dan 60% keuntungannya untuk mitra (catatan : sepeda motor milik Salesman)

2. Salesman Pakai Mobil :
- Rata-rata penjualan = Rp 450.000/hari
- Keuntungan kotor 40% = Rp 180.000/hari
- Biaya operasional Salesman = Rp 25.000/hari
- Keuntungan bersih = Rp 155.000 x 25 hari = Rp 3.875.000/bulan
(hasilnya lebih besar karena jumlah barang yang dibawa lebih banyak).
Kalau mitra menggunakan Salesman, maka 30% keuntungan bersihnya untuk Salesman dan 70% nya untuk mitra. (Catatan : mobil milik mitra). Nilai barang yang dibawa dalam 1 mobil bisa mencapai Rp 5.000.000,-.

2. TOKO ONDERDIL, VARIASI & BENGKEL

Modal

Modal yang dibutuhkan untuk membuka Toko & Bengkel sekitar Rp 15 juta (di luar tempat). Rp 5 juta digunakan untuk membeli sarana bengkel (etalase, rak, kompresor, peralatan mekanik, dll.). Rp 10 juta digunakan untuk kulakan onderdil dan variasi.

Suplai Barang

Onderdil dan variasi akan kami suplai yang meliputi barang2 Starparts, AHM, Aspira, Indoparts, oli, ban, busi, dll. (dengan harga grosir). Sistem pembeliannya tunai tetapi tidak beli putus, karena barang2 yang kurang laku dapat ditukar, asalkan barang tersebut tidak rusak.

Bimbingan

Kami bersedia membimbing mitra antara lain dalam hal :
- pengelolaan barang dan keuangan
- penataan toko beserta cara-cara promosi yang efektif agar toko mitra cepat maju
- membantu mencarikan mekanik bersertifikat
- melaksanakan training SDM
- dan hal-hal lain yang diperlukan

Potensi Keuntungan
Investasi :
- Sarana = Rp 5.000.000
- Kulakan onderdil dan variasi = Rp 10.000.000

Biaya per bulan
- Sewa tempat = Rp 5.000.000/th = Rp 417.000/bln
- Biaya Listrik, Telp, air, dll. = Rp 200.000/bln
- Gaji 1 orang mekanik = Rp 400.000/bln
Total Biaya per bulan = Rp 1.017.000/bln

Pendapatan per bulan :
- Penjualan onderdil dan variasi = Rp 7.500.000/bln
- Pendapatan jasa bengkel = Rp 1.500.000/bln
- Keuntungan dari onderdil (40%) = Rp 3.000.000/bln
- Keuntungan dari jasa bengkel (50%) = Rp 750.000/bln
Keuntungan bersih = Rp 3.750.000 – Rp Rp 1.017.000 = Rp 2.733.000/bln
Apabila semakin ramai, maka jumlah mekanik bisa ditambah, sehingga pendapatan pun akan semakin meningkat.

3. USAHA GABUNGAN

Apabila mitra sudah menjalankan usaha Kelilingan/Sales, sebaiknya juga merencanakan untuk membuka Toko & Bengkel, karena sayang apabila stok yang dipunyai hanya ditempatkan di rumah, lebih baik sekalian dipajang di toko dan dilengkapi dengan bengkel.

Sebaliknya bagi mitra yang menjalankan usaha Toko & Bengkel, sebaiknya juga diikuti dengan usaha Kelilingan/Sales onderdil dan variasi, karena hal ini jelas akan meningkatkan pendapatan.

Demikian kami sampaikan, apabila ada hal-hal yang belum jelas, silahkan hubungi kami lewat telpon, SMS atau email. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Kami tunggu kabar baik selanjutnya.


Salam Sukses !
Muh.Isnaini_08139001405
MURAH MOTOR Jl. Raya Ungaran Gunungpati Km 2 Kab. Semarang.
www.murahmotor.wordpress.com

TETAP PRODUKTIF DI MASA SULIT

Ilmu akan menjaga kita, sementara uang belum tentu dapat menjaga kita, itulah pesan orang tua kita dulu. Entah apapun keahlian itu, yang jelas Anda harus memilikinya. Anda akan lebih berguna dan dihargai oleh masyarakat karena memiliki keahlian.

Sebagai sebuah contoh sederhana, seandainya Anda menguasai bidang komputer maka Anda dapat memberdayakan kemampuan dan keahlian Anda itu, tidak saja untuk dapat bertahan, tetapi mungkin sebagai peluang usaha permanen yang dapat Anda kembangkan dan malahan dapat Anda wariskan kepada anak-cucu kelak. Kenapa tidak? Namun paling tidak, Anda tidak akan menjadi beban siapa pun, apalagi mengharapkan bantuan dari negara seperti saat krisis tahun 1998 menerpa, dimana pemerintah terpaksa membuat kebijakan Jaring Pengaman Sosial yang seperti kita semua sudah tahu, ujung-ujungnya jadi sumber korupsi orang-orang yang tidak bertanggung-jawab.

Okelah bila sekarang ini Anda hanya berpikir menjadikan peluang tersebut sebatas untuk dapat bertahan dan agar tetap produktif sembari mencari peluang berkarir di salah satu perusahaan yang Anda pikir cocok bagi minat dan keahlian yang Anda miliki. Peluang yang dapat Anda lakukan berdasarkan kemampuan Anda dalam bidang komputer tersebut adalah dengan memberikan les privat ke berbagai sekolah, institusi, perusahaan atau individual. Kemampuan Anda dalam suatu mata pelajaran tertentu juga dapat Anda manfaatkan. Apalagi Anda menguasai suatu mata pelajaran yang secara umum dianggap sulit. Itu juga sebuah peluang dan kesempatan. Menjadi tentor mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, music, computer dan Bahasa Inggris sangat dibutuhkan. Silahkan dipelajari dan buka lagi buku pelajaran waktu sekolah dulu. Menjadi tentor juga tidak banyak memerlukan modal. Yang paling krusial untuk Anda miliki adalah alat komunikasi yang dapat dihubungi dimanapun Anda sedang berada. Selain itu, Anda tentu harus mempersiapkan silabus dan mungkin juga kurikulum sesuai dengan kebutuhan para pelanggan Anda.

Lalu bagaimana cara menjaring para pelanggan? Mungkin ada baiknya untuk menghubungi beberapa kenalan Anda baik dari masa sekolah/kuliah dulu, membuat blog dan memasang iklan disana, memasang iklan di sebuah harian surat kabar tertentu. Sebar brosur ke sekolahan, institusi, atau perusahaan. Anda dapat juga memasang pamflet di toko, warung makan, dinding pengumuman umum, dan sebagainya. Ciptakan sebuah kebutuhan, orang tidak akan butuh jika Anda tidak mengiklankannya.

Bila Anda mendapat respon yang bagus, bukan tidak mungkin Anda akan dapat memberikan peluang usaha bagi rekan-rekan Anda yang juga tengah mengalami masalah yang sama dengan Anda. Untuk itu, ciptakanlah network sehingga akan sangat menguntungkan bagi Anda dan rekan-rekan Anda. Contoh sederhananya begini, seandainya Anda diminta untuk memberi pelajaran di jam yang bentrok dengan jadwal Anda, maka Anda bisa mengoperkannya kepada rekan yang available saat itu. Dengan demikian, dengan kesepakatan terlebih dahulu tentunya, Anda bisa mendapatkan fee dari rekan Anda tersebut. Itu artinya sebagai sebuah kerjasama saling menguntungkan atau semacam simbiosis mutualisme seperti istilah dalam bidang Biologi itu. Namun akan lebih bagus bila berpikir seperti ini; ingat sebuah pesan bijak; tuailah apa yang Anda tanam.

Bila Anda memiliki network yang tidak hanya menguasai bidang pengajaran yang serupa dengan keterampilan yang Anda kuasai, maka Anda bisa juga mendapatkan keuntungan dari hal demikian. Apa pasal? Sederhananya begini, bila Anda tidak memiliki keterampilan berbahasa Perancis, sementara Anda mengenal seseorang yang mampu menguasai keterampilan tersebut, maka Anda bisa menempatkannya di media brosur yang Anda sebarkan tadi. Sekali lagi tentunya dengan konfirmasi terlebih dahulu dengan rekan kerja Anda itu. Jadi sewaktu-waktu ada yang membutuhkan tentor bahasa Perancis, Anda dapat melemparkannya kepada rekan Anda itu.

Usaha kursus privat ini lebih menitikberatkan pada kepercayaan diri Anda untuk senantiasa tampil meyakinkan sebagai orang yang professional. Pikiran harus tetap terbuka untuk mendapatkan suatu pengalaman dan pengetahuan baru. Layaknya usaha bidang jasa lainnya, maka pelayanan yang Anda berikan adalah segalanya. Ini bisa juga akan menjadi iklan khusus buat Anda karena pelanggan yang puas akan merekomendasikan Anda kepada para kenalan mereka. Selain itu, selalulah ber pikir positif karena dengan itu, Anda akan lancar berkomunikasi dengan para pelanggan Anda.

Jika Anda berniat untuk tetap melanjutkan usaha Anda itu, tentu akan sangat bagus sekali karena Anda akan membuka lapangan kerja bagi sebagian orang. Anda bisa menyewa para professional di bidang masing-masing dan juga memberikan kontribusi pada penerimaan pajak sekecil apa pun itu. Usaha Anda itu pun harus didaftarkan perizinannya pada Departemen terkait.

Itulah salah satu peluang yang dapat Anda lakukan agar dapat bertahan atau memiliki usaha sampingan di saat krisis yang sepertinya masih betah menaungi negara tercinta ini. Ada banyak peluang tentunya yang dapat Anda lakukan. Yang pasti, jangan pernah menyerah. Selamat mencoba dan semoga sukses. (nfr)


Sumber: alifahru; kursus privat@isnaini.com
 

My Blog List

Site Info

Abc
DESA KERTAHAYU Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template