Rabu, 23 Juni 2010

Lagu-lagu kaulinan barudak sunda

Aya nu apal keneh teu nya, kana kakawihan barudak baheula? sigana mah moal da ari kakawihan nu kalarieu mah geus teu di parake deui ku barudak ayeuna mah, asa mangleubarkeun weh kami mah dan ari kabudayaan sunda teh geuningan sakitu aheng na, cag urang emut-emut deui kakawihanana, bral urang di alajar deui barudak...

Ambil-ambilan

+ Ambil ambilan turugtug hayam samantu
- Saha nu diambil kami mah teu boga incu
- boga gé anak pahatu
+ Pahatu-pahatu gé daék
+ purah nutu purah ngéjo
+ purah ngasakan baligo
- Nyerieun sukuna kacugak ku kaliagé
+ Aya ubarna kulit munding campur dagé
+ tiguling nyocolan dagé

Jaleuleuja

Jaleuleuja
Atulak tu ja éman
gog
Seureuh leuweung
bay
Jambé kolot
bug
Ucing katinggang songsong
ngék

Dongdang mayang

Pamikul adeg-adeg Bujang lanjang ti kidul sing araced

Truk truk brung

Truk truk brung Truk tru brak Buntut lutung panjang rubak Dikenyang-kenyang barudak Barudak

salawé widak Nyèd eng – nyed eng Nyed nyed eng Nyed- nyed eng

IV.

Ningningnang-ningnang Dot em dot blem Dalem sumping dor bajidor Tutunjuk kembang malati

Laole ole obong …………………………………………. (hilap deui)

Adu riri silih pinyong ( ?) Inyong-inyong mas muria Adu gandék raja belang

V.

Néngnang néng prak Térélék embé janggotan Pa kuwu kariaan Laukna lauk bilatung Kéjona kéjo

gandrung Trangtrung bedog buntung Trungtrang bedog rompang Hét hét embé janggotan Kélék

monyét héhéotan Badubanglpak dug blem

VI.

Pacublek-cublek uang Uangnya manggulenténg Butata – butiti Padati wara – wiri Tangsi nona

Tangsi tuan Ka teluk bungbung Pok érah Pok érah Si Sidin mau kawin Potong kerbau péndék

Potong kerbau tinggi Tingginya jemblang – jemblung Ta eem Ta eem Ta em – ta em – ta em

VII.

Sakentrung – sakentrung Paré hawara di huma Ditutuna lisung kai (pondok ?) Trung dung trung

dung éng Trung dung trung dung éng

VIII.

Sakentrung taligung Pécik pécang Tété tulak Tété wondo Dalem surak raja sono Kalisanga

domblé Kacang diraraweuy Tembus kénéh Dodol sana Dodol sini Cir kuciplek Doli doéng

IX.

+ Endeuk-eundeukan lagoni - Meunang peucang sahiji + Leupas deui ku nini - Beunang deui ku

aki + Leupas deui ku ninina nini nini - Beunang deui ku akina aki-aki + Leupas deui ku

ninina ninina ninina nini nini - Beunang deui ku akina akina akina akina aki-aki + Leupas

deui ku ninina ninina ninina ninina ninina ninina nini nini………… - Beunang deui ku akina

akina akina akina akina akina akina akina aki-aki ……..X.

Pérépét jéngkol jajahéan Kadempét kohkol Jéjérétéan

XI.

Ehon bérod Ehon bérod Ehon bérod Roda sapi buntung Tunggir hayam bikang Kangkung sisi gawir

Wira dagang oncom Comél ka nu gélo Lodong kosong ngentrung Trung trung trung kohkol alarm

XII

Santri maan dodol Doléwak nincak waduk Duka waduk saha Haneut kénéh pisan (balik deui kana

santri maan dodol ………… Kitu jeung kitu waé bulak balik)

XIII

Bubulaoan Si semar maling gunting Guntingna kabulaoan Ta eem te eem Sidakep bari balem
XIV

Ojok – ojok uang aung
Ngarorojok nu disaung
Ojok-ojok undar andur
Ngarojok nu keur tandur
Ojok-ojok umbet-ambét
Ngarojok nu ngarambét
Ojok-ojok uat-aut
Ngarojok nu dibuat
Ojok – ojok ata utu
Ngarorojok nu keur nutu
Ojok-ojok unggang anggéng
Ngarojok nu keur nonggéng
Ojok-ojok ucad aced
Ngorojok nu aced-acedan

XV

Oray-orayan
Oray naon
Oray bungka
Bungka naon
Bungkalaut
Laut naon
Laut dipa
Dipa naon
Dipandeuri ………..

XVI.

+ Oray-orayan luar léor mapay sawah
- Entong ka sawah paréna keur sedeng beukah
+ Mending ka leuwi di leuwi loba nu mandi
- Saha anu mandi – anu mandina pandeuri

XVII.

Bubur beureum
Sabrang wétan
Kurawed angked
Blep

XVIII.

Si roji meuli paku
Ku babah teu dibéré
Pokna mata sia
Dai nippon nu kawasa

XIX.

Cingcangkeling manuk cingkleung // Cindeten // Blos ka kolong bapa satar buleneng

Ayang-ayang Gung

Ayang-ayang gung
Gung goongna ramé
Ménak Ki Mas Tanu
Nu jadi wadana
Naha manéh kitu
Tukang olo-olo
Loba anu giruk
Ruket jeung Kumpeni
Niat jadi pangkat
Katon kagoréngan
Ngantos Kangjeng Dalem
Lempa lempi lempong
Ngadu pipi jeung nu ompong
Jalan ka Batawi ngemplong

XXI.

Disurung ungkug-ungkugan
Diséréd jéjérétéan
Bulu irung digelungan
Bulu kélék dilélépét

Bang kalima lima gobang

Bang kalima lima gobang (bang)
Bangkong di tengah sawah (wah)
Wahéy tukang bajigur (gur)
Guru sakola désa (sa)
Saban poé ngajar (jar)
Jarum paranti ngaput (put)
Putri nu gareulis (lis)
Lisung kadua halu (lu)
Luhur kapal udara (ra)
Ragrag di Jakarta (ta)
Taun tujuh hiji (ji)
Haji rék ka Mekkah (kah)
Kahar tujuh rébu (bu)
Buah meunang ngala (la)
Lauk meunang nyobék (bék)
Béker meunang muter (ter)
Terus ka Cikampék (pék)
Pékna dagang kalam (lam)
Lampu eujeung damar (mar)
Mari kuéh hoho (ho)
Hotél panglédangan (ngan)
Ngantos Kangjeng Dalem (lem)
Lempa lempi lempong
Ngadu pipi jeung nu ompong

XXIII

Kalongking // Kalongking // Bapa sia // Utah ngising // Cecewok dina pependil

XXIV

Sasalimpetan
Jajahan aing nu panjang

Sursér-sursér

Sursér sursér
Amis cau
Amis kembang
Hileud sita
Tarungambang
Yéy iyéy
Tai manukan
Yéy iyéy
Tai manukan

XXVI

Prang pring, prang pring
salumprang salampring
Sabulu bulu gading
si gading ka Sunda perang
pur kuntul engkang-engkang
munding ngabongkar kandang
salewek sadugel cindel
heug, heug caringin runtuh
heug, heug caringin runtuh
dorokdok gubrag
+pung puyuh/
angèl angèl pèrah jambè/
torolong hayam kakolong
suku si jaèni
nilep sabeulah.............(upami teu lepat mah kitu)

Cang ucang anggé

Cang ucang anggé
Mulung muncang ka paranjé
Digogog ku anjing gedé
Anjing gedé nu Pa Lebé
Ari gog gog cungunguuuung

Héhéotan

Héh héh héhéotan
Bulu kélék jambréosan
Nini-nini dagang ketan
Teu payu dicarékan


Yang dimaksud dari Puisi “Kaulinan Barudak” disini adalah puisi-puisi Sunda buhun yang lazim dinyanyikan anak-anak sembari bermain-main di halaman rumah atau di beranda rumah, bahkan mungkin dibawakan sambil naik pohon. Waktunya siang hari atau malam hari disaat mereka dapat berkumpul.

Puisi-puisi tersebut kadang-kadang sulit dipahami maksudnya sebagaimana makna dalam bahasa prosa.

Puisi “Kaulinan Barudak” yang tersebar secara lisan tentulah akan bersifat terikat kepada kaidah purwakanti agar mudah mengingatnya. Isinya kadang-kadang tidak dipahami maknanya oleh anak-anak. Namun demikian ada suasana tertentu dari bunyi-bunyi bahasa yang dilafalkannya, yaitu suasana yang memberikan nafas kerukunan dan kegembiraan hidup. Hal ini sesuai dengan jiwa anak-anak yang tengah berada dalam sikap yang tak mau diam dan jauh dari rasa murung.

Contoh beberapa “Puisi Kaulinan Barudak” adalah sebagai berikut:

EUNDEUK-EUNDEUKAN

(biasanya dibawakan sambil duduk di dahan pepohonan)

Eundeuk-eundeukan, cangkuang
Bale Bandung Paseban
Meunang Peucang sahiji,
Leupas deui ku nini,
beunang deui ku aki,
leupas deui ku nini……..
(dan seterusnya secara berulang kali)

AYANG-AYANG GUNG

Ayang-ayang gung, gung
Gung goongna rame, me
Menak ti Mas Tanu, nu
Nu jadi Wadana, na
Naha maneh kitu, tu
Tukang olo-olo, lo
Loba anu giruk, ruk
ruket jeung Kumpeni, ni
Niat jadi pangkat, kat
Katan kagorengan, ngan
Ngantos kangjeng Dalem, lem
Lempa-lempi lempong,
Ngadu pipi jeung nu ompong

ORAY-ORAYAN

(dibawakan sambil berbaris menyerupai ular)

Oray-orayan
Oray naon?
Oray bungka
Bungka naon?
Bungka lauk
Lauk naon?
Lauk nyanggut
nyanggut naon?
Nyanggut dipa
Dipa naon?
Di pandeuri……..!

PAPANGGALAN

(Maen panggal atawa gangsing)

Tungtung brung

Kali tanjung
Barangbang kali parangpang
Pada kutik!
Pada semprung!
Brung brak!
Kulit lutung panjang rubak
Ditepak-tepak ku budak
Pada kutik!

Pada semprung!DIKALA MELIHAT BULAN PURNAMA
(biasanya dibawakan dikala melihat bulan semakin terang)

Bulan tok!
Bulan tok!
Aya bulan sagede batok!

LATIHAN MENGUCAPKAN KALIMAT

Laleur mapay areuy!
Laleur mapay areuy!
Batok kohok wadah huut!
Batok kohok wadah huut!

0 komentar:

Posting Komentar

Untuk perbaikan blog dimohon untuk meninggalkan pesan dibawah ini

 

My Blog List

Site Info

Abc
DESA KERTAHAYU Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template