Rabu, 23 Juni 2010

Ambil-ambilan

Tuh geus ngagarulung deui di buruan barudak téh. Campur ayeuna mah, awéwé jeung lalaki. Matak jarongjon ulinna ogé bubuhan malem Juma'ah, moal ngaraji. Sabataé rék heureuy ti Asar nepi ka Magrib ogé. Rék ambil-ambilan cenah ayeuna mah. Barudakna dibagi dua bagian. Nangtung ngajajar lalaki wungkul, sajajar deui awéwé wungkul. Unggal jajaran pada boga kokolot saurang. Nini ti jajaran awéwé jeung Aki ti jajaran lalaki. Gek incu-incuna dariuk, sagunduk-sagunduk. Aki jeung Nini mah narangtung pahareup-hareup tapi rada paanggang aya kira-kira 6 - 7 métér mah. Pok Aki nyarita ka nini, bari dikawihkeun, "Ambil-ambilan turugtug hayam samantu." Ditémbalan ku Nini, "Saha nu diambil kabéh ge budak pahatu." Ditémbalan deui ku Aki.

"Nyi Upi gé daék
purah nutu purah ngéjo
purah ngasakan baligo
purah calik dina lampit
purah tunggu imah gedé ........"
Ditémbalan deui ku Nini,
"Nyerieun sukuna kacugak ku kaliagé."
Ditémbalan deui ku Aki,
"Aya ubarna
urat guling sampuragé
tiguling nyocolan dagé."
Tuluy Upi téh dijurungkeun ku Nini sina ka Aki. Leumpangna éngké-éngkéan sarta ku batur pada nyarurakan, "Hoyah maling endog! Hoyah maling endog!" cenah.
Gék Upi diuk, ngariung jeung gundukan incu-incu Aki téa.
Geus kitu pok deui Nini jeung Aki patémbalan, cara tadi, nepi ka incu Nini béak kabéh, pindah ka Aki. Aki ngaharéwos ka hiji budak nu panghareupna ngajurungan néang Nini,
kudu diharéwosan:
Nini ka dieu ceuk Aki
Pangmaiskeun tarasi.
Disadiakeun bakakak hayam.
Beuleum hileud pais titinggi.
Gidig budak téh nyampeurkeun ka Nini, sakumaha jurungan Aki téa.
Nini teu daékeun, kalah mugen bari ngajawab, "Ah embung, sieun anjing ........" Telenyeng deui budak téh ngabéjakeun deui Aki. Cék Aki, "Téang deui kadituh Nini téh. Bari béjakeun, euweuh kituh anjingna ogé da dicangcangan." Telenyeng deui budak téh ngaharéwos ka Nini Tapi Nini ngahunted kénéh bari némbal, "Ah embung sieun digogog!" Gidig deui budak téh ka Aki ngabéjakeun Nini nu ngahunted baé. Aki nitah deui, "Paksa baé Si Nini téh, pangmaiskeun tarasi téa kituh. Da anjingna ogé geus dipareuncitan!" Budak ngagedig deui ka Nini. Ari nu séjénna tingbelecet nyarumput, aya nu di pipir leuit jeung ka kolong.Perubahan akhir : 01/06/2009

0 komentar:

Posting Komentar

Untuk perbaikan blog dimohon untuk meninggalkan pesan dibawah ini

 

My Blog List

Site Info

Abc
DESA KERTAHAYU Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template