Rabu, 19 Oktober 2011

Naskah Sri Ajnyana

Redaksi teks naskah Sri Ajnyana ini dikutip bagian awal (baris 1-47), bagian tengah (baris 440-495), dan bagian akhir (baris 1506-1094)

The ascension of Sri Ajnyana
1 Sakit geui ngareungeuheun, Distressed, dismayed,
cicing hanteu dék matingtim, she stood motionless, unwilling to speak,
usma ku raga sarira. heat raging in her body.
Béngkéng upapen rasana, She felt weak and uncertain,
5 dosa a(ng)geus kanyahoan, having become aware of her sins,
ngeureuy teuing gawé hala, she deeply regretted her bad actions,
hanteu burung katalayah. as she would doubtless get into misery,
Ja kini teuing rasana, So she would feel all too badly,
kasasar jadi manusa. how, having erred, she would become a human being,
10 Saurna sang Sri Ajnyana: Sri Ajnyana said:
‘Adiing, ambet ka dini! ‘My little sister, please come here.
Mulah ceurik nangtung dinya! Do not weep, standing there!
Dini di lahunan aing.’ Come here on my lap.’
Tuluy dirawu dipangku. Then he took her on his lap.
15 ‘Adiing, aing ngalahun.’ ‘My little sister, I take you on my lap.’
Teher direduk na gelung, Then he undid her chignon,
buuk panjang dirundaykeun, letting loose her long hair,
teher dikawul na beuheung, and he embraced her,
dicium diremek penyu, /1r/ kissing her most ardently,
20 diulas-ulas awakna. and stroking her body.
‘Adiing Puah Aci Kembang, ‘My darling Puah Aci Kembang,
sakit ceurik beuteung heula. first stop weeping sadly.
Mungku mangka a(ng)geus tineung. We shall certainly not stop loving.
Adiing urang matingtim. My sister, let us deliberate.25 Lamun diturut tineunging, If you follow my idea,
éboh ta ngamasih dosa, we should atone for our sins,
turun ka madiapada.’ by descending to the middle world.’
Saur Puah Aci Kembang: Puah Aci Kembang said:
‘Lanceuking sang Sri Ajnyana, ‘My brother Sri Ajnyana,
30 sakati(ng)kah aing milu. wherever you go I follow you.
Ulah aing diti(ng)galkeun, Do not leave me,
sakaleumpang kundang aing, support me wherever I go,
sorga papa deungeun aing, in bliss or misery be my companion,
jeung kasih hamo kapalang. and let our love not be disturbed.
35 Laki hiji kahayanging. There is only one man I want.
Mumul aing palaksana. I do not want to be disobedient (?).
Ja dék leumpang énam-onam, Since you wish to go, please do so,
lanceuking sang Sri Ajnyana.’ my brother Sri Ajnyana.’
Deungeun Puah Aci Kembang Puah Aci Kembang’s companion
40 kaintar diri ti sorga, was expelled from heaven,
turun ka ma/diapada. /1/ and descended to the middle world.
Sia leumpang sumoréang, While going he looked back,
teher reu(m)bay na cimata, and burst into tears,
waas di na kasorgaan. sadly remembering the heavenly abode.
45 Nu mangkaing sakit ceurik, What made me weep sadly,
béngkéng teuing ku awaking, feeling too weak in my body,
hanteu burung kasangsara, was that inevitably I would be tormented

440 nyurupan janma manusa, taking possession of human creatures,
sangkan perang deung baraya, causing war between brothers,
paséa deung kula-kadang, quarrels between relatives,
nu lupa katalanjuran. forgetfulness going too far.
Turun na alit mangganal, The small things become large,

0 komentar:

Posting Komentar

Untuk perbaikan blog dimohon untuk meninggalkan pesan dibawah ini

 

My Blog List

Site Info

Abc
DESA KERTAHAYU Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template